fbpx

KOSZYK

 • brak produktów
a
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady składania i realizacji zamówień związanych ze sprzedażą produktów dokonywaną za pośrednictwem Sklepu internetowego Laura Guidi, warunki i sposób odstąpienia przez strony od realizacji dokonanego zamówienia oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie usług realizacji zamówień związanych ze sprzedażą produktów dokonywaną za pośrednictwem sklepu internetowego Laura Guidi.
  3. Sklep internetowy Laura Guidi jest prowadzony przez Laura Guidi Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.
   Adres głównej siedziby: Adres do zwrotów:
   Laura Guidi Sp. z o.o.
   ul. 11 Listopada 11
   05-825 Grodzisk Mazowiecki

    Laura Guidi Sp. z o.o.
   ul. Sienkiewicza 45
   05-825 Grodzisk Mazowiecki

   tel.: +48 694 458 702

   e-mail: biuro@lauraguidi.pl

   tel.: +48 784 492 139

   e-mail: sklep@lauraguidi.pl

  4. Kontakt ze Sklepem internetowym Laura Guidi jest możliwy:
   • bezpośrednio z obsługą sklepu w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu tel.: +48  694 458 702 lub adresem e-mail: sklep@lauraguidi.pl
   • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu internetowego Lauda Guidi –  przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.
  5. Zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego Laura Guidi jest obowiązkiem osób korzystających ze Sklepu internetowego Laura Guidi.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  • Sklep/Sklep internetowy Laura Guidi – sklep internetowy prowadzony przez Laura Guidi Sp. z o.o. dostępny pod adresem e.lauraguidi.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonać Zamówienia;
  • Sprzedawca – spółka Laura Guidi Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, prowadząca Sklep internetowy Laura Guidi;
  • Laura Guidi – spółka Laura Guidi Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. 11 Listopada 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP 529-166-40-60, REGON 015331426, zarejestrowany pod numerem KRS 0000148763 przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 50.000,00 zł;
  • Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika (Klienta), zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę oraz inne cechy Produktu, w tym Zamówienie bez Rejestracji,
  • Zamówienie bez Rejestracji – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę oraz inne cechy Produktu z pominięciem Rejestracji, składane za pomocą formularza „Zamówienie bez Rejestracji” znajdującego się na stronie internetowej Sklepu;
  • Koszyk – element Sklepu, gdzie Klient wskazuje szczegóły Zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne dla realizacji Zamówienia;
  • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeks cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem (Klientem) z wykorzystaniem Sklepu internetowego Laura Guidi;
  • Usługi – usługi związane z przyjmowaniem i realizacją Zamówień na Produkty prezentowane w Sklepie;
  • Produkt – artykuł dostępny do zamówienia w Sklepie internetowym Laura Guidi;
  • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu w jakikolwiek sposób, np. dokonując Rejestracji, składając Zamówienia lub Zamówienia bez Rejestracji lub w inny sposób;
  • Klient – Użytkownik, który zawarł ze Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu (zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca);
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego;
  •  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ § 1 Kodeksu Cywilnego, dokonująca czynności w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Konto – podstrona strony Sklepu, prowadzona dla zarejestrowanego Użytkownika pod unikalną nazwą Użytkownika (Login), w ramach której Użytkownik ma możliwość m.in. zarządzania danymi osobowym i zarządzania stanem złożonych przez niego Zamówień; korzystanie z Konta wymaga dokonania Rejestracji oraz każdorazowego podania Loginu i Hasła;
  • Rejestracja – bezpłatna procedura zakładania Konta w Sklepie, obejmująca wybór Loginu, Hasła, podanie niezbędnych dla korzystania z Usług Sklepu danych osobowych oraz akceptację Regulaminu;
  • Login – unikalna nazwa Użytkownika, umożliwiająca jego identyfikację w Sklepie, wybierana przez Użytkownika podczas Rejestracji;
  • Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr, znaków specjalnych i/lub liter) wybrany przez Klienta podczas Rejestracji, służący do logowania się w Sklepie celem potwierdzenia tożsamości Klienta;
  • Dostawca – podmiot odpowiedzialny za dostawę Produktów objętych Zamówieniem, wybrany przez Użytkownika w Zamówieniu;
  • Newsletter – informacja handlowa dotycząca Sprzedawcy, w tym w szczególności aktualnych promocji, nowych Produktów oraz programów lojalnościowych.
  • Regulamin – niniejszy regulamin;
  • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.)
  • Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny –ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1225, ze zm.);
  • Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176, ze zm.);
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zm.);
  • Ustawa o ochronie danych osobowych– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 3. Korzystanie ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Użytkownika

  1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe po uprzedniej Rejestracji Użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu. Użytkownik zainteresowany złożeniem Zamówienia bez Rejestracji może dokonać Zamówienia z pominięciem procesu Rejestracji wybierając opcję zamówienia „Złóż zamówienie bez zakładania konta” i wypełniając dostępny po wyborze tej opcji formularz. Złożenie Zamówienia bez Rejestracji nie daje możliwości śledzenia historii Zamówień czy podglądu Zamówienia i każdorazowy zakup w Sklepie wymaga ponownego wprowadzenia określonych danych.
  2. Rejestracja, złożenie Zamówienia lub Zamówienia bez Rejestracji wymagają akceptacji Regulaminu. Zalogowanie się w Sklepie, złożenie Zamówienia lub Zamówienia bez Rejestracji oznacza akceptację Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  3. Dokonując Rejestracji lub składając Zamówienie bez Rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Laura Guidi sp. z o.o., w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu, zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu internetowego Laura Guidi. Wyrażając zgodę Użytkownik jednocześnie oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania Zamówień w Sklepie.
  4. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych. Zgoda ta może zostać cofnięta w każdym czasie na podstawie pisemnego oświadczenia doręczonego Sprzedawcy.
  5. W celu ochrony danych osobowych, Użytkownicy zobowiązują się do zachowania w poufności swojego Loginu i Hasła. Zakazane jest używanie Konta Użytkownika przez osoby trzecie.
  6. Prawidłowe i pełne korzystanie przez Użytkowników ze Sklepu wymaga oglądania go w następujących przeglądarkach: Microsoft Internet Explorer 8 lub nowsza wersja, Mozilla Firefox 3.5 lub nowsza wersja, Google Chrome 6 lub nowsza wersja i Safari 5 lub nowsza wersja. Sprzedawca nie ma obowiązku udostępniania klientom urządzeń koniecznych do złożenia Zamówienia w Sklepie.
  7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Z uwagi na fakt, iż nie istnieje zabezpieczenie gwarantujące w pełni ochronę informacji i serwisów znajdujących się w Internecie, Użytkownik powinien przestrzegać ze swojej strony wszelkich środków bezpieczeństwa obejmujących w szczególności odpowiednią ochronę antywirusową oraz zachowanie w poufności danych służących do logowanie w Sklepie.
  8. Dokonanie Rejestracji oznacza zgodę Użytkownika na logowanie się do Konta Użytkownika osób upoważnionych przez Sprzedawcę, w celu prawidłowej obsługi technicznej Konta (w szczególności w celu udzielenia pomocy na rzecz Użytkownika) oraz na otrzymywanie wiadomości generowanych przez Sklep, niezbędnych dla korzystania z konta i realizacji Zamówień.
  9. Użytkownikom Sklepu zabrania się wpisywania i dostarczania treści sprzecznych z prawem.
 4. Warunki i tryb składania Zamówień

  1. Użytkownik ma możliwość dokonywania Zamówień w Sklepie 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Zamówienie jest możliwe po zalogowaniu się na uprzednio założone Konto lub poprzez złożenie Zamówienia bez Rejestracji. Dokonując Zamówienia (w tym Zamówienia bez Rejestracji) Użytkownik składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży zamawianych Produktów ze Sklepem.
  2. Zamówienie dokonywane jest poprzez wybór jednego lub kilku Produktów, zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu poprzez wskazanie ich nazw, koloru, rozmiaru, ewentualnie innych cech charakterystycznych dla Produktu oraz ilości, a następnie poprzez dodanie ich do Koszyka.
  3. Składając Zamówienie Użytkownik wskazuje również sposób oraz adres dostawy, adres e-mail, dokument księgowy będący potwierdzeniem sprzedaży, który chce otrzymać oraz sposób płatności. Sposoby płatności wraz z ich kosztami wskazane są na stronie internetowej Sklepu. Zamówienie bez wskazania powyższych danych nie będzie uważane za złożone. Wstępna weryfikacja Zamówienia zostanie dokonana przez wiadomość e-mailową wysłaną na podany przez Użytkownika adres e-mail.
  4. W przypadku składania Zamówienia bez Rejestracji Użytkownik oprócz danych określonych w punktach 4.2. i 4.3. powyżej ma obowiązek każdorazowego podania dodatkowych danych umożliwiających jego identyfikację i oraz danych określających sposób kontaktu w postaci m.in. imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego i telefonu kontaktowego. Bez podania wszystkich danych objętych formularzem opcji zamówienia „Złóż zamówienie bez zakładania konta”, zrealizowanie Zamówienia nie będzie możliwe i Zamówienie nie będzie uważane za złożone.
  5. Zdjęcia prezentujące Produkty umieszczone na stronie Sklepu mają charakter poglądowy i mogą nie oddawać w całości rzeczywistego wyglądu Produktu ani nie pokazywać wszystkich jego detali. Sklep nie odpowiada za różnice w wyglądzie lub kolorystyce zamówionych Produktów, które wynikają z powodów technicznych lub związanych z różnym odwzorowaniem kolorów i materiałów (struktury, gęstości) Produktów na komputerach lub innych nośnikach Użytkowników.
  6. 4. Sklep może oferować promocje, rabaty oraz inne korzystne dla Klienta formy czasowej modyfikacji określonych w Regulaminie warunków Sprzedaży. Informacje o oferowanych promocjach, rabatach oraz innych modyfikacjach warunków Sprzedaży, uwidocznione są na stronie Sklepu. Postanowienia takie mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu. Momentem decydującym o warunkach Sprzedaży Produktu jest moment złożenia przez Klienta Zamówienia.
  7. Warunki sprzedaży Produktów w Sklepie obowiązują wyłącznie przy zakupach dokonywanych za pomocą Sklepu internetowego Laura Guidi i mogą różnić się od warunków sprzedaży Produktów w sieci salonów Laura Guidi. Promocje oraz rabaty obowiązujące w sieci salonów Laura Guidi, nie obowiązują przy zakupach dokonywanych w Sklepie internetowym Laura Guidi, chyba że zaznaczono inaczej.
  8. Cenniki lub reklamy umieszczone w Sklepie stanowią informację handlową oraz zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, natomiast nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. Ceny Produktów

  1. Wszystkie ceny Produktów wskazane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT).
  2. Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia i nie podlega negocjacjom. Ostateczna cena (cena całego Zamówienia wraz z ewentualnymi rabatami) jest każdorazowo potwierdzana Klientowi w momencie zatwierdzania Zamówienia przed jego wysłaniem. Wskazana cena jest również potwierdzana na wysyłanym z towarem dokumencie sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura VAT).
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się na stronie Sklepu oraz wprowadzania innych zmian w prezentowanej gamie Produktów. Zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły Umowę Sprzedaży Produktów prezentowanych do sprzedaży przez Sklep przed dokonaniem zmian.
 6. Przyjmowanie i realizacja zamówienia

  1. Umowa Sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep, wysłanego na adres e-mailowy podany przez Użytkownika. Z tą chwilą Użytkownik staje się Klientem Sklepu.
  2. Sklep rozpoczyna realizację Zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty przez Użytkownika na koncie Sprzedawcy lub potwierdzeniu przez serwis świadczący usługi pośrednictwa przy dokonywaniu wpłat przez internet, że wpłata została dokonana.
  3. W odniesieniu do Zamówień opłacanych z góry (przedpłata) w przypadku braku zaksięgowania na koncie Sprzedawcy wpłaty w ciągu 7 dni od dnia złożenia Zamówienia lub w przypadku, gdy serwis świadczący usługi pośrednictwa przy dokonywaniu wpłat przez internet, że nie potwierdzi w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, że wpłata została dokonana, Zamówienie ulega anulowaniu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez Sklep.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia ze względu na brak możliwości wywiązania się z realizacji złożonego Zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta są niepełne, błędne lub wzbudzają uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji Zamówienia Sprzedawca powiadomi Klienta ze wskazaniem przyczyny.
  5. Wszystkie Produkty prezentowane na stronie Sklepu są Produktami dostępnymi, o ile na stronie Sklepu nie zastrzeżono inaczej. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach (np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Produkt przez kilku Klientów) Produkt może być niedostępny. W takim wypadku Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy, o czym Klient zostanie poinformowany niezwłocznie, nie później niż 3 dni od dnia złożenia Zamówienia, a uiszczona zapłata zostanie mu zwrócona.
  6. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem i braku możliwości realizacji Zamówienia w tej części w terminie 3 dni, Klient zostanie poinformowany przez obsługę Sklepu o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję bądź o częściowej realizacji złożonego Zamówienia, bądź o anulowania całości Zamówienia.
  7. Ilość Produktów przeznaczona do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na Produkty tego rodzaju następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. O wyczerpaniu się Produktów objętych sprzedażą promocyjną lub wyprzedażą, Sklep informuje Klienta, stosownie do punktu 6.5. Regulaminu.
  8. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania Zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność Klienta.
 7. Dostawa Zamówienia

  1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem Dostawcy wskazanego przez Użytkownika w Zamówieniu bądź poprzez odbiór osobisty w wybranym salonie Laura Guidi. Czas dostawy jest ustalany zgodnie z deklarowanymi przez przewoźników terminami dostawy.
  2. Zamówienie zostaje przekazane Dostawcy w ciągu 5 dni roboczych od chwili złożenia Zamówienia, nie wcześniej jednak niż przed zaksięgowaniem wpłaty na koncie Sprzedawcy bądź przed potwierdzeniem przez serwis świadczący usługi pośrednictwa przy dokonywaniu wpłat przez internet, że wpłata została dokonana – w odniesieniu do zamówień opłacanych z góry (przedpłata). Wraz z Zamówieniem Klient otrzymuje informacje dotyczące zawartej Umowy Sprzedaży, miejscu i sposobie składania reklamacji oraz prawie wypowiedzenia umowy.
  3. Zaleca się podczas odbioru dostarczonej przesyłki sprawdzenie w obecności przedstawiciela Dostawcy kompletności zawartości Zamówienia, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego Produktu. W przypadku zauważonych nieprawidłowości należy sporządzić wraz z przedstawicielem Dostawcy protokół szkody podpisany przez Klienta lub jego pełnomocnika oraz przedstawiciela Dostawcy oraz zawiadomić Sklep.
  4. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację Zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne, pełne oraz dokładne. W innym przypadku Sklep nie ma możliwości dostarczenia złożonego Zamówienia i nie ponosi odpowiedzialności za jego niezrealizowanie.
  5. W przypadku, gdy Sklep określa czas, w ciągu którego Klient otrzyma Zamówienie, Zamówienie obejmujące Produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego Zamówienia, a termin realizacji Zamówienia określany jest na podstawie Produktu o najdłuższym czasie realizacji zamówienia.
  6. Próba doręczenia przesyłki następuje dwa razy. Po nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Produkt zostanie zwrócony do Sklepu internetowego Laura Guidi, o czym Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu. W przypadku Produktów, w których Klient zadeklarował płatność przy odbiorze, po drugiej nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie złożone przez Klienta zostaje automatycznie anulowane.
 8. Zwroty i wymiana Produktu

  1. Użytkownik (Klient) będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty doręczenia mu Zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w tym punkcie Regulaminu, nie ma zastosowania do Umów Sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcami.
  2. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży następuje w formie pisemnej, na podstawie wypełnionego i podpisanego przez Klienta formularza zwrotu. Podpisany formularz należy wraz ze zwracanym Produktem oraz księgowym dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą VAT) doręczyć Sprzedawcy na adres wskazany w pkt. 1.3. Regulaminu, w terminie 14 dni od daty odebrania Zamówienia.
  3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży jest możliwe w przypadku zwrotu Produktu nieuszkodzonego czynnikami mechanicznymi oraz nienoszącego śladów użycia. Zwrot Produktu następuje na koszt Klienta. Zaleca się odpowiednie zabezpieczenie zwracanego Produktu.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sklep zwróci Klientowi zapłaconą za Produkt cenę, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Sklepowi zwracanego Produktu oraz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, przelewem na rachunek bankowy, z którego zapłacono za Zamówienie, bądź na inny wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
  5. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadku świadczeń o właściwościach określonych indywidualnie przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).
  6. Klient ma prawo do wymiany Produktu na inny Produkt prezentowany do sprzedaży w Sklepie. Prawo wymiany dotyczy Produktu kompletnego, posiadającego metki i nie noszącego śladów używania. Aby dokonać wymiany należy wypełnić formularz wymiany. Podpisany oryginał formularza wymiany należy wraz z wymienianym Produktem i księgowym dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą) przesłać na adres wskazany w punkcie 1.3. Regulaminu.
  7. Sklep internetowy Laura Guidi nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem ani do paczkomatu.
 9. Reklamacje Produktów

  1. Reklamacja Produktu może nastąpić ze względu na niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, na zasadach określonych w Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamowany Produkt należy wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz księgowym dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą VAT) odesłać na adres wskazany w punkcie 1.3. Regulaminu. Koszty dostawy związane z odesłaniem reklamowanego Produktu zostaną zwrócone w razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy Laura Guidi Sp. z o.o. nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne pisemne ustalenia.
  3. Klient traci prawo do reklamacji Produktu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży nie zawiadomi o tym Sklepu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia na adres e-mailowy Sklepu.
  4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni  od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym Produktem.
  5. W przypadku uznania reklamacji, Produkt zostanie zgodnie z wolą Klienta, w pierwszej kolejności naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli będzie to niemożliwe lub wymagające nadmiernych kosztów, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu.
  6. Jeżeli wymiana Produktu narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy Sprzedaży, chyba że niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotna. Na życzenie Klienta możliwe jest także zamiast uzyskania zwrotu zapłaconej ceny, wymiana reklamowanego Produktu na inny, dostępny w Sklepie Produkt. W takim wypadku dostawa Produktu nastąpi na koszt Klienta, a Klient otrzyma wyłącznie zwrot różnicy cen (w przypadku, gdy nabywany Produkt jest mniejszej wartości niż Produkt reklamowany) lub zobowiązany będzie do dopłaty różnicy (jeżeli nabywany Produkt jest większej wartości niż Produkt reklamowany).
  7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 10. Newsletter

  1. Użytkownik ma możliwość zlecenia Sklepowi internetowemu Laura Guidi przesyłania informacji w postaci Newslettera na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Użytkownik jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.
  2. Wyrażając zgodę Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że zlecenie wysyłania przez Sklep Newslettera jest dobrowolne, jednak brak takiego zlecenia może być równoznaczny z brakiem możliwości uczestniczenia w oznaczonych programach promocyjnych lub korzystania z innych, opcjonalnych korzyści oraz brakiem możliwości informowania Użytkownika przez Sklep o nowych Produktach.
  3. Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie.
 11. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie Sklepu internetowego Laura Guidi.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach Regulaminu poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie Sklepu oraz poprzez informacje widoczną w jego Koncie. Zmiana staje się skuteczna z dniem wskazanym przez Sprzedawcę. Zmiana Regulaminu nie działa wstecz i nie narusza praw osób nabytych na podstawie Regulaminu w brzmieniu wcześniejszym.
  3. Aktualny Regulamin jest umieszczany na stronie internetowej Sklepu internetowego Laura Guidi oraz udostępniany nieodpłatnie Użytkownikowi na każde jego żądanie.
  4. Sklep oraz w szczególności jego nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, baza danych, prawa autorskie do utworów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe jest własnością Laura Guidi sp. z o.o. lub podmiotów, z którymi spółka Laura Guidi Sp. z o.o. zawarła stosowne umowy i podlega ochronie prawnej.
  5. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności normy Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  6. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie, a wszelkie spory związane z korzystaniem ze Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo polskie sądy powszechne.
  7. Dodatkowe informacje na temat działania Sklepu internetowego Laura Guidi oraz statusu Zamówienia można uzyskać pod adresem wskazanym w pkt. 1.3 Regulaminu.